ScheppingsmatrixTerug

De groeiende belangstelling voor de Tzolkin

De belangstelling voor de Tzolkin groeit met de dag. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de wijsheid die in deze kalender verscholen ligt. De oude cultuur van de Maya kende een grote gevarieerdheid die vooral door de regionale invloeden en tradities van de verschillende Maya-stammen werd bevorderd. Zo kenden bijvoorbeeld de Maya in de hooglanden van Guatemala een andere benadering van deze heilige kalender dan de volksstam van het schiereiland Yucatan. Deze twee benaderingen zijn twee verschillende interpretaties van hetzelfde geloof. Het is het geloof dat er maar één Schepper is en dat alles wat is geschapen aan Hem verbonden is. De Maya vertaalden de universele scheppingsenergie die door de gehele kosmos pulseert naar een matrix die gebaseerd is op de sleutelgetallen 13 en 20. Deze matrix werd de Tzolkin genoemd wat letterlijk het tellen van de kin betekent. Met kin wordt een tijdeenheid aangeduid van bijvoorbeeld een dag, een jaar of een eeuw. Kin heeft verder de betekenis van mens en zon. De Tzolkin met haar 20 zonnetekens en 13 getallen is de gezamenlijke noemer onder alle verschillende benaderingen en filosofieën van deze matrix.

De Tzolkin trekt veel mensen over de gehele wereld aan. Met de hulp van de Tzolkin worden zij geïnspireerd om het mysterie van de schepping zelf te ontdekken. Dat is nu net waar het volgens ons om gaat. Wanneer iedereen op zoek is komt er beweging in het evolutieproces en kan het mondiale bewustzijn naar een hoger niveau worden getild. Wel moeten wij er allemaal voor waken dat er geen nieuwe ideologieën worden gecreëerd. Immers door polarisatie en separatisme wordt de weg om tot eenheidsbewustzijn te komen geblokkeerd. Alle benaderingen van de Tzolkin en de verschillende invalshoeken om tot inzicht te komen bevorderen het verruimen van het bewustzijn. Ieder idee of interpretatie komt uiteindelijk uit het allesomvattende en alles doordringende kosmische veld uit die ene Bron. Iedereen heeft voor zichzelf de vrijheid om het woord van God te vertalen. Uiteindelijk is er maar één waarheid het ‘Al-Wat-Is’ dat zich manifesteert in 'IK BEN'.

Bewustwording met behulp van de Tzolkin

De Tzolkin vertegenwoordigt de universele orde. Iedere kin van de Tzolkin heeft een relatie met alle andere kin. De Tzolkin is te vergelijken met een geknoopt visnet. Wanneer je één kin, één maas van het net beroert dan gaat de rest meetrillen. Iedere kin mag je beschouwen als de toegangspoort tot de gehele Tzolkin. Ieder deel is gelijk aan het geheel. Het is gelijkwaardigheid vanuit het besef erbij te horen.

De essentie van het Maya-bewustzijn is dat tijd geen absolute grootheid is maar relatief gezien moet worden. De Tijd wacht om door jou te worden ontdekt als de nul het niets maar tegelijkertijd ook als de onbegrensde mogelijkheid. Jouw bewustwording is daarom de bevruchting van je potentieel. De Tzolkin laat via symbolen en patronen het licht op je eigen leven schijnen. Zo leer je je innerlijke kracht kennen en krijg je inzicht in het Thema en de Bedoeling van je leven. Je raakt vertrouwd met de aan jou verbonden eigenschappen en mogelijkheden om te groeien. Het werken met de Tzolkin betekent dat de tijd wordt gezien als het aaneen vlechten van ervaringsmomenten. De Tzolkin maakt de kwaliteit en het cyclisch karakter van de tijd toegankelijk. Je ontwikkelt de inzichten hoe je je ten opzichte van bepaalde energie-kwaliteiten kunt opstellen. Vanuit het inzicht in je eigen potentieel heb je de mogelijkheid keuzes te maken om dichter bij je ware zelf te komen.

De verschillende benaderingen

De Lange Telling vanuit Guatemala bracht  het einde van de verstreken cyclus van 5200 jaar in beeld. Dit einde werd door de westerse wereld naar het Gregoriaanse jaargetal 2012 omgezet. De Maya spreken niet over dit jaargetal maar hebben het over de overgang van de Vierde Zon naar de Vijfde Zon zonder er een specifieke datum aan te verbinden. Carl Johan Calleman heeft zijn veronderstelling gebaseerd op de Lange Telling maar heeft omdat hij het er niet mee eens was wat de inscripties van de Maya aangaven de begindatum van deze telling 420 dagen eerder laten plaatsvinden. Daarom kwam volgens hem de verstreken Grote Cyclus al in oktober 2011 tot haar einde. José Argüelles heeft de zogenoemde ‘13-manen kalender van de vrede’ en de ‘Dreamspell’ ontwikkeld en heeft het Planet Art Network (PAN) opgericht. Hij baseert zijn benadering op de telling vanuit Yucatan. Hij koppelt de Tzolkin met het zonnejaar van 365 dagen. Hierdoor komt er een cyclus van 52 jaar tot stand die de ‘Kalenderronde’ wordt genoemd. Dit is een gegeven dat ook bij de Maya van grote betekenis was en nog steeds is. Zij hebben het zonnejaar van 365 dagen via de zogenoemde ‘Haab-kalender' geteld.

Op zoek naar de synthese

Het einde van de verstreken 'Grote Cyclus' kondigde de geboorte van een nieuw tijdperk aan het Gouden Tijdperk het tijdperk van liefde en vrede. Voor ons was dit de reden om naar de synthese tussen de Lange Telling en de Kalenderronde op zoek te gaan.

Onze zienswijze is dat de mens in dit leven is gekomen om te leren hoe ze de materie kan overstijgen om hogere dimensies te ontsluiten. De verbindende factor tussen de Lange Telling en de Kalenderronde is de spiraal met haar getal 13. Dit getal staat voor de wedergeboorte in een hogere dimensie. Stel je voor dat toen je nog in het paradijs leefde, was je je toen van het paradijs bewust? Vermoedelijk niet, want anders zou de vrucht van de boom van het weten niet zo aantrekkelijk zijn geweest om op te eten. Het ‘verboden’ weten is de kennis over de dood dat leven en dood een eenheid vormen. Je dient te sterven om tot bewustzijn over het leven te komen. Je dient te incarneren om het leven vanuit de polariteit en gescheiden van de Bron te ervaren. Gescheiden van de Bron zie je leven en dood niet meer als een eenheid maar als twee tegengestelde krachten. Het is belangrijk dat je hier op aarde de les van het leven in de polariteit leert. Hier sta je dan en wat doe je nu? Wat is je weg terug naar het paradijs? Openbaart deze weg zich niet pas op het moment dat je de polariteit overstijgt en dus de angst voor de dood hebt overwonnen? Vanuit dit beeld zijn er drie wegen waar te nemen die je kunt zien als de drie benen van een driehoek.

  1.  De weg van de onbewuste volledigheid uit het paradijs (de Bron) naar de bewuste onvolledigheid, de aardse incarnatie in de polariteit;
  2.  De weg van geboorte en groei in dit aardse leven, het leven vanuit de polariteit in een staat van bewuste onvolledigheid;
  3.  De weg van de staat van bewuste onvolledigheid naar de staat van bewuste volledigheid in het paradijs terug naar de Bron. 

Er is hiermee een driehoek ontstaan die wij simpelweg de 'Driehoek' hebben genoemd en die als het ware model staat voor de incarnatiespiraal. De drie benen van deze driehoek spreken de taal van de Tzolkin.

Je ziel bevrijdt 

De benadering op basis van de Lange Telling laat je de energetische reden zien van je beslissing om in dit aardse leven te incarneren. Wij noemen het je 'Bron-imprint'. 13 baktun’s (5200 jaar) geleden werd de intentie van de Bron in de aardse tijd verankerd. De Popol Vuh (het heilige boek van de Maya) zegt dat toen het vierde, het patriarchale wereldtijdperk aanbrak het zaad van de polariteit werd gezaaid. De benadering op basis van de Kalenderronde laat je je zielenpad en je eigenschappen en mogelijkheden hier op aarde om in deze polariteit te groeien zien. Wij noemen dit je 'Zon-imprint'.

Je hoger zelf leidt je via je zielenprogramma door je fysieke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling om vanuit je wezenskern te kunnen resoneren met het 'Hart van Moeder Aarde' en de Hunab Ku, het hart van de Kosmos. Het derde been van de driehoek is de integratie van beide andere paden en geeft je energetische pad terug naar de 'Bron' aan. Wij noemen het de 'Ascentie-imprint'. Het bewustzijn is volledig ontwaakt in het besef van eenheid. De scheiding is overwonnen. De vereniging van de polaire krachten bevrijdt je ziel.

.